insolvency

Odvetniška pisarna svetuje strankam v stečajnih postopkih (stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine), postopkih prisilne poravnave, postopkih poenostavljene prisilne poravnave, postopkih preventivnih prestrukturiranj in pri postopkih prisilnega prenehanja (izbris iz sodnega registra brez likvidacije in prisilna likvidacija).

Poslovodstvu (ali družbenikom ali delničarjem) gospodarskih družb odvetniška pisarna svetuje pri pripravi in izbiri preventivnih ukrepov za izogibanje ali odpravo razlogov za nastanek ali obstoj insolventnost družbe.

Strankam, ki poslujejo s pravnimi subjekti v finančnih težavah, in upnikom v vseh vrstah insolvenčnih postopkov odvetniška pisarna svetuje, kako prijaviti in zavarovati svoje terjatve.

Odvetniška pisarna nudi zastopanje v insolvenčnih postopkih, in sicer bodisi upnikov bodisi stečajnih dolžnikov po naročilu stečajnih upraviteljev. Nudi zastopanje v vseh vrstah pravd, povezanih s stečajnimi postopki, med drugim vključno s postopki zaradi izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj ter postopki na ugotovitev (ne)obstoja terjatev oziroma ločitvenih ali izločitvenih pravic. Pri varstvu pravic se odvetniška pisarna opira tudi na dragocene izkušnje in znanja, ki jih ima njen ustanovitelj kot upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti.

Da bi lahko strankam ponudila celovito rešitev, odvetniška pisarna sodeluje po potrebi tudi z zunanjimi, zlasti poslovno-finančnimi svetovalci.